Phản, giường
image

Giường bạt

Mã :  HN506

image

Giường lưới

Mã :  HN505

image

Phản gỗ thông

Mã :  HN504